loader image
Hopp til innholdet

Vedtekter for Sætrebo

Gjeldende fra april 2015

Vedtatt av styret 17.04.2015 i Kattekleiv Barnehager as

§ 1 EIERFORHOLD

Barnehagen eies av Remida as og drives av Kattekleiv barnehager as.
Barnehageeierrollen ivaretas av det til enhver tids valgte styret i Kattekleiv Barnehager as i henhold til de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for drift av barnehager og aksjeselskaper.

§ 2 LOVVERK

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplanen, gjeldende forskrifter og retningslinjer, og ellers de til enhver tid gjeldende lover og kommunale retningslinjer, barnehagens virksomhetsplan (Langtidsplan) og barnehagens årsplan.

§ 3 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med FN`s konvensjon om barns rettigheter.
Barnehagen skal lære barna om tro og verdier på et generelt grunnlag, som favner alle religioner og livssyn.
Opplæring til tro er ikke barnehagen, men hjemmets ansvar. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering
(Lov om barnehager §1 )

§ 4 BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der Rammeplanen  gir retningslinjer for innholdet Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 5 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
For foreldrerådet og samarbeidsutvalget gjelder bestemmelser gitt i barnehagelovens §4

§ 6 OPPTAKSMYNDIGHET

Opptaket av barn til barnehagen foretas i tråd med barnehagens vedtekter av barnehagens daglige leder og virksomhetsleder. Klager på vedtak rettes til samme instans samt kommunen. 

Alle godkjente barnehager i Notodden samarbeider om opptak av barn i hht barnehageloven § 12.
Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars. 
Løpende opptak utenom samordnet opptak foretas av daglig leder og virksomhetsleder..

§ 7 OPPTAKSKRITERIER

Barnehagene er nærmiljøbarnehager for barn tilhørende skolekretsen til barnehagen.
Barn fra nærmiljøet prioriteres ved opptak så sant dette ikke får uheldige følger for gruppesammensetningen.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av plass i barnehagen:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i hht. barnehageloven § 13.

2. Barn det er fattet vedtak om i forhold til lov om barnevernstjenester §§4-12 og §§4-4

3. Barn som kommer fra familier med store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming.
(krav til dokumentasjon)

4. Søsken av barn i barnehagen

5. Barn av ansatte dersom dette er viktig i ansettelsesøyemed

6. Minoritetsspråklige barn som har særlig behov for å styrke språkutvikling og integrering.
Krav til dokumentasjon fra helsestasjon, PPT eller flyktningmottak.
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

Overflytting fra en barnehage til en annen.

Overflytting fra en barnehage til en annen foretas før samordnet opptak og supplerende opptak.
Blant Kattekleiv barnehage as sine barnehager foretas dette uavhengig av eierskap.

§ 8 KLAGE PÅ OPPTAKET

I offentlige barnehager er opptaket regulert av Forskrift til lov om barnehager, av 16.12.2005, og kan påklages. Klagen må fremsettes skriftlig og frist er 3 uker etter mottatt melding. Klagen blir på nytt behandlet av opptaksutvalget for endelig vedtak i kommunens klageorgan.

§ 9 OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE OG HEVING/ ENDRING AV PLASS/ FERIEAVVIKLING

 • Barnehageåret starter 15.august og slutter 30.juni.
 • Barn som får tildelt plass beholder plassen frem til skolestart
 • Juli er feriemåned – Det må søkes særskilt om plass i feriebarnehagen som ligger på Villamoen.
         Alle barn  må ha min 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.
 • Søknadsfrist for et ferietilbud i juli må sendes til barnehagen innen utgangen av april
 •  Skolebarn og barn som skal slutte / begynne i andre barnehager må betale for de dagene som
          benyttes  etter 30.juni ut fra gjeldende dagspris.
 • Oppsigelsestid er 2 mnd
 • Dersom et barn skal slutte i barnehagen i løpet av året, må skriftlig oppsigelse sendes barnehagen
          eller legges inn på http://www.kattekleiv.no innen den første to måneder før barnet tas ut.
 • Plassen kan ikke sies opp etter 1.mai, slike tilfeller kreves betaling ut barnehageåret.
 • Ved oppsigelse av barnehageplass i tidsrommet 1.juli – 1. august kreves betaling for september.

§ 10 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.30 mandag til fredag.
Barnehagen er stengt på helligdager.
Barnehageåret starter 15. august.

§ 11 BARNEHAGEÅRET

Barnehagene følger barnehageruta, med nytt barnehageår fra 15. august.
Det er satt opp 5 dager per barnehageår til pedagogisk planlegging og kompetanseheving. Barnehagene er da stengt. Barnehagene er også stengt på lille julaften, jul- og nyttårsaften, og på onsdag før skjærtorsdag.

I juli vil det være organisert ett felles sommer barnehage på Villamoen barnehage.
De som har bruk for slik plass melder behov til virksomhetsleder.

§ 12 FERIE

Barn har 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, jf. juli som er betalingsfri måned. 3 av ferieukene skal avvikles mellom 15. juni og 15. august. Skriftlig melding om ferie (bindende) leveres barnehagen innen 1. mai. For barn som skal begynne på skolen slutter barnehageåret 30. juni


Barnehagen holder stengt Lillejulaften, (23 desember), Julaften, (24 desember), nyttårsaften (31. desember) dersom disse faller på en hverdag, samt på onsdag før skjærtorsdag.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.
Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen.
Foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.

§ 13 FORELDREBETALING

Betalingssatsen følger Stortingets vedtak om makspris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

 • En forutsetning for å kunne benytte ferietilbudet kostnadsfritt er at barnet skal ha et barnehagetilbud
         fra nytt barnehageår som starter 15.august.
 • En forutsetning for å benytte sommerferietilbudet er at barnehageplass for inneværende
         barnehageår er betalt.
 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr.2
  • Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere.
  • Søskenmoderasjon gis også dersom søsknene går i forskjellige barnehager.
  • Søskenmoderasjon tildeles til det barnet med lavest plass- %.
  • Matpenger betales i tillegg til foreldrebetaling – betalingen følger selvkostprinsippet

 

Manglende betaling (mer enn 2 mnd restanse) kan medføre at barnet mister plassen, ikke får starte opp på et
nytt barnehageår eller får mulighet til å benytte ferietilbudet på før ubetalte regninger er betalt. Foreldre får skriftlig og muntlig melding om dette.

Kommune har ordninger for foreldre med lav betalingsevne (jfr. Lov om sosiale tjenester og Folketrygden).

 

§ 14 BARNS SYKDOM

Barnehagestyrer avgjør, i samråd med foreldre, om barnet p.g.a. sykdom ikke kan være i barnehagen. Dette er av hensyn til barnet selv og/eller de andre barna. Ved ulykke, sykdom og mistanke om sykdom kontakter styrer lege ved behov. Foreldre skal varsles snarest uten ubegrunnet opphold.

§ 15 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL.

Barnehagen følger Notodden Kommune sin veiledende norm for lekeareal inne og ute. Inne arealet er i følge loven 4m² netto pr. barn over 3 år, og 5,3 for barn under 3 år. Arealutnyttelsen tar utgangspunkt i de rom som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.

§ 16 FORVALTNING/ADMINISTRASJON

Barnehagen har tilsatt en virksomhetsleder som barnehageeiers representant på arbeidsplassen
jf § 17, Lov om barnehager.
Barnehagene i Kattekleiv Barnehage as har en felles administrasjon bestående av daglig leder, styrer,  en virksomhetsleder fra hvert hus  og en kontorhjelp.

§ 17 STYRINGSVERK

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i den enkelte barnehage. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU).
Roller og oppgaver til foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) følger de til enhver tid gjeldende lov og forskrifter, jf. §4 i barnehageloven. Lokal virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett og er sekretær for SU. Barnehagens styre er overordnet SU og SU må rette seg etter de vedtak som til enhver tid blir gjort gjeldende. Barnehageeier kan delta i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg og har møte- og uttalerett. SU fatter vedtak om den lokale barnehageenhetens årsplan.

§ 18 INTERNKONTROLL – HMS

Hver barnehage har et internkontrollsystem som dokumenterer at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på de områder internkontrollforskriftene er gjort gjeldende.
Barnehagen har et internkontrollsystem i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i skole og barnehage.

§ 19 TAUSHETSPLIK OG OPPLYSNINGSPLIKT

Personalet i barnehagen har taushetsplikt  etter reglene som gjelder i forvaltningsloven §13.


Personalet har opplysningsplikt  til  sosialetjenesten og barrnevernstjenesten etter barnehageloven §21 og §22.
Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehage oppbevares i elektronisk arkiv og i henhold til arkivloven.  Når barnet slutter i barnehagen vil skriftlige opplysninger slettes året etter at barnet har startet på skolen.

§ 20 HELSEOPPLYSNINGER

Foreldrene er pliktig til snarest mulig å melde fra til barnehagen dersom barnet er syk. Barn som er for syke til å
ha nytte av oppholdet holdes hjemme.

 

§ 21 FASTSETTELSE/ENDRINGER AV VEDTEKTENE

Vedtektene fastsettes av barnehagens styre og kan endres av samme organ.