loader image
Hopp til innholdet

Søk barnehageplass

Hvordan søker jeg barnehageplass?

Du søker barnehageplass gjennom kommunens nettsider.

Kattekleiv barnehager har barnehager i Notodden og Tønsberg. Klikk på linken for kommunene som passer deg.

Søknadsfrist er 1. Mars, men det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

 

Spørsmål og svar

Informasjonen er samlet fra Tønsberg og Notodden kommune sine nettsider. 

For mer informasjon, besøk: 

Du svarer på tilbudet i foresattportalen til kommunen din.

Tønsberg 

Notodden

 • Du kan søke barnehageplass når banet har fått personnummer.
 • Søknadsfristen er 1. mars. Det må søks mellom 1. januar – 1. mars for barnehageplass i august.
 • Det er fortsatt løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

 

 • Alle som har søkt om plass innen 1. mars, vil få svar i digital postkasse i løpet av april.
 • Søknader som er mottatt etter 1. mars, blir med i opptaket som er fortløpende resten av året.  

Ja. Søknaden gjelder bare i det kalenderåret du har søkt. Du må søke på nytt etter 1 januar.

Notodden kommune:

 • Barn som fyller 1 år innen utgangen av oktober det året det søkes, og som er bosatt i Notodden når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.

 

Tønsberg kommune:

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innen 1. mars, rett til å få plass i barnehage fra august. 
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. I kommunale barnehager starter barnet den måneden det fyller ett år.
 • Barn som fyller ett år i desember, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august året etter.

 

Ja, det gis søskenrabatt på 30% for barn nummer to, og 50% for barn nummer tre eller flere.

 • Foreldre/foresatte må søke innen 01.06. Den nyeste skattemeldingen må følge med søknaden som dokumentasjon.  
 • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 • Med statens maksimalpris vil husholdninger, med en samlet bruttoinntekt under kr. 592 167,- ha rett til redusert foreldrebetaling (fra 01.01.21) 
 • Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 566 100,- (fra 01.08.20)
 • Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.
 • Ta kontakt med kommunen din, eller en av oss i kattekleiv administrasjonen,  dersom du ønsker mer informasjon.
 • Kontakt oss:

  Hæge M. Lund

  Telefon: 92 40 74 42

  Epost: hml@kattekleiv.no

Les mer om barnehagene