loader image
Hopp til innholdet

Vedtekter for Belmar Barnehage AS

Barnehagevedtektene til Belmar Barnehage AS er fastsatt av styret, 31.05.2010. Sist endret i styremøte
07.08.2019. Nye vedtekter er gjeldene fra og med 29.02.2020

§ 1 EIERFORHOLD

Belmar Barnehage AS er et aksjeselskap som eies av Remida as. Barnehageeierrollen ivaretas av det til enhver
tids valgte styret i Belmar barnehage as.

§ 2 LOVVERK

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og
årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

§ 3 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med FN`s konvensjon om barns rettigheter.
Barnehagen skal lære barna om tro og verdier på et generelt grunnlag, som favner alle religioner og livssyn.
Opplæring til tro er ikke barnehagen, men hjemmets ansvar. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering
(Lov om barnehager §1 )

§ 4 BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens
innhold.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset
alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal
fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 5 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

Belmar barnehage har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. For foreldrerådet og samarbeidsutvalget gjelder
bestemmelser gitt i barnehagelovens §4.

 


Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal
arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.


a) SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk
bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en
rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen. Saker som gjelder arbeidstakers
arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.


b) SU skal ha 6 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de
ansatte skal delta med like mange representanter.


c) Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier
kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de ansatte). I Belmar
Barnehage AS stiller en virksomhetsleder/fagleder som eierrepresentant sammen med daglig leder.
Dersom eier ikke er tilsted møter begge virksomhetsledere/fagledere som eierrepresentanter.


d) SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som
flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er
lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

 • Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner
  det nødvendig.

 

 • Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med.

 

 • Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som krevesprotokollført. SUs medlemmer signerer protokollen.

 

 • Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

 


Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 • Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

 

 • Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til SU med vararepresentanter.

 

 • Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen.

 

 • Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

 

 • Barnehagens daglige leder / virksomhetsleder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i det nye driftsåret.

 

 • Foreldreråd holdes minst en gang i året, gjerne i forbindelse med barnehagens foreldremøter.

 

 • Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak
  gjelder.

 

 • Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet.

 

 • Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført.

 

 • Foreldrerådets referent signerer protokollen.

 

 • Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

§ 6 OPPTAKSMYNDIGHET

Opptaket av barn til barnehagen foretas i tråd med barnehagens vedtekter av barnehagens daglige leder. Klager
på vedtak rettes til samme instans samt kommunen.

 • Alle godkjente barnehager i Tønsberg samarbeider om opptak av barn i hht barnehageloven § 12.
 • Hovedopptak har søknadsfrist 15 februar.
 • Løpende opptak utenom samordnet opptak foretas av daglig leder i dialog og samhandling med virksomhetsleder/pedagogiskfagleder.

§ 7 OPPTAKSKRITERIER

Barnehagene er nærmiljøbarnehager for barn tilhørende skolekretsen til barnehagen. Barn fra nærmiljøet
prioriteres ved opptak så sant dette ikke får uheldige følger for gruppesammensetningen.


For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan
barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier som nedenfor gjelder.

 • Barnehagen er åpen for barn fra 0 til 6 år.
 • Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.
 • Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av plass i Belmar barnehage AS:


1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i hht. barnehageloven § 13.


2. Barn det er fattet vedtak om i forhold til lov om barnevernstjenester §§4-12 og §§4-4


3. Barn som kommer fra familier med store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming.
(krav til dokumentasjon)


4. Søsken av barn i barnehagen


5. Barn av ansatte dersom dette er viktig i ansettelsesøyemed


6. Minoritetsspråklige barn som har særlig behov for å styrke språkutvikling og integrering.
Krav til dokumentasjon fra helsestasjon, PPT eller flyktningmottak.
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

§ 8 KLAGE PÅ OPPTAKET

I offentlige barnehager er opptaket regulert av Forskrift til lov om barnehager, av 16.12.2005, og kan påklages.
Klagen må fremsettes skriftlig og frist er 3 uker etter mottatt melding. Klagen blir på nytt behandlet av
opptaksutvalget for endelig vedtak i kommunens klageorgan.


 Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få
sitt første eller andre ønske oppfylt.


 Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter
barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt
funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om
barneverntjenester.


Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner
klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

§ 9 OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE OG HEVING/ ENDRING AV PLASS/ FERIEAVVIKLING

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby
barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i
barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad.


Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den dagen oppsigelsen kom frem til mottaker.
Oppsigelse skal skje skriftlig.


Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt
barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.


Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

 

ENDRING AV BARNEHAGPLASS
Ved endring av barnehageplass følges barnehagens retningslinjer som fastsatt i § 9

FERIEAVVIKLING

Barnehageåret i Belmar Barnehage AS starter opp 1. august og slutter 30.juni.

 • Juli er Belmar Barnehage AS sin feriemåned, og er derfor betalingsfri måned.
 • Barn som får tildelt plass beholder plassen frem til skolestart
  Sommerbarnehageplass
 
Sommerbarnehageplass
 • Belmar Barnehage AS er holdes åpen i Juli ved behov.
 • Dersom en ønsker barnehageplass i Juli må det må det søkes særskilt om plass i feriebarnehagen.
 • Alle barn må ha 4 ukers ferie hvorav min. 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren (fra
  15.juni til 15.august).
 • Søknadsfrist om et ferietilbud i sommerbarnehagen i juli må sendes til barnehagen leder innen utgangen
  av april dersom ikke annet er avtalt.
 • Skolebarn og barn som skal slutte og begynne i andre barnehager må betale for de dagene som
  benyttes etter 30.juni ut fra gjeldende fastsatt dagspris.
  Oppsigelse av barnehageplass
 
Oppsigelse av barnehageplass
 • Oppsigelsestid er av barnehageplass er 2 mnd fra 01.i påfølgende måned.
 • Dersom et barn skal slutte i barnehagen i løpet av året, må skriftlig oppsigelse sendes barnehagens
  leder innen den første to måneder før barnet tas ut.
 • Plassen kan ikke sies opp etter 1.mai. Slike tilfeller kreves betaling ut barnehageåret.
 • Ved oppsigelse av barnehageplass i tidsrommet 1.juli – 1. august kreves betaling for september.

 

Det vises for øverig til avtale om disponering av barnehageplass og selskapsvedtektene.

§ 10 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Belmar Barnehage AS er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.45 fra mandag til fredag.


Barnehagen holder åpent 12 måneder i året.

Barnehagen er stengt på helligdager og fastsatte dager i barnehagens årshjul

§ 11 BARNEHAGEÅRET

Barnehageåret starter 1.augsut.

Barnehagene følger barnehageruta til Tønsberg Kommune. Det er satt opp 6 dager per barnehageår til
pedagogisk planlegging og kompetanseheving. Barnehagene er da stengt.


Barnehagene er stengt på lille julaften, jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og fredag etter Kristi
Himmelfartsdag.


I juli organisert et felles sommer barnehage. De som har bruk for slikt tilbud melder behovet skriftlig til
barnehagens daglige leder.

§ 12 FERIE

Barnehagen holder stengt Lillejulaften, (23 desember), Julaften, (24 desember), nyttårsaften (31. desember)
dersom disse faller på en hverdag, samt på onsdag før skjærtorsdag og fredag etter Kristi Himmelfartsdag.


I løpet av året er barnehagen i tillegg holdes stengt 6 kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen. (Jfr. barnehageruta).


Foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.

§ 13 FORELDREBETALING

Betaling for opphold i Belmar barnehage AS følger statens maksimalsatser.

 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr.2
  • Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere.
  • Søskenmoderasjon gis også dersom søsknene går i forskjellige barnehager.
  • Søskenmoderasjon tildeles til det barnet med lavest plass- %.
  • Matpenger betales i tillegg til foreldrebetaling – betalingen følger selvkostprinsippet
  • Foreldre betaler for 11 måneder i året.
  • Juli er feriemåned og således en betalingsfri måned dersom en ikke særskilt søker om plass i Juli


Manglende betaling (mer enn 2 mnd restanse) kan medføre at barnet mister plassen, ikke får starte opp på et
nytt barnehageår eller får mulighet til å benytte ferietilbudet på før ubetalte regninger er betalt. Foreldre får skriftlig
og muntlig melding om dette.


Tønsberg Kommune har ordninger for foreldre med lav betalingsevne (jfr. Lov om sosiale tjenester og
Folketrygden).


Foreldrebetaling i feriebarnehagen.

 • En forutsetning for å kunne benytte ferietilbudet i juli kostnadsfritt er at barnet skal ha et barnehagetilbud
  fra nytt barnehageår som starter 1.august.
 • En forutsetning for å benytte sommerferietilbudet er at barnehageplass for inneværende
  barnehageår er betalt.
 • Ferietilbud for skolebarn søkes særskilt.
 • Søknadsfrist for ferietilbud er 01.mai.

§ 14 BARNS SYKDOM

Barnehagestyrer avgjør, i samråd med foreldre, om barnet p.g.a. sykdom ikke kan være i barnehagen. Dette er av
hensyn til barnet selv og/eller de andre barna. Ved ulykke, sykdom og mistanke om sykdom kontakter styrer lege
ved behov. Foreldre skal varsles snarest uten ubegrunnet opphold.

§ 15 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL.

Belmar Barnehagen følger Tønsberg Kommune sin veiledende norm for lekeareal inne og ute dersom dette ikke
får uheldige følger for finansieringsgodkjenning, gruppesammensetning, økonomi, ny lovfestet pedagog og ny
lovfestet personalnorm.


Inne arealet er ifølge Belmar Barnehage As sin vedtektsfestede veiledende norm for arealutnyttelse er 4m² netto
pr. barn fra 0-6 år.


Arealutnyttelsen tar utgangspunkt i de rom som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.

§ 16 VILKÅR FOR KOMMUNAL STØTTE

Belmar Barnehage AS består av to barnehagebygg. 89 finansierte barnehageplasser hvorav hvert
barn under 3 år teller for to plasser. Barnehagen er godkjent for max 75 barn. Total arealgodkjenning
pr. 01.08.2017 er på 300m2 fordelt på to de to barnehagebyggene.


Belmar (Håkon V gate 3, 3116 Tønsberg) første gang ble godkjent i 31.05.2010. Barnehagen fikk
endelig godkjenning for max 38 barn i november 2015. Stiftgården ble godkjent 01.08.2017.

§ 17 FORVALTNING/ADMINISTRASJON

Belmar Barnehage AS har tilsatt en virksomhetsleder/fagleder på hvert barnehagebygg som barnehageeiers
representant på arbeidsplassen jf § 17, Lov om barnehager.


Belmar Barnehage AS inngår i et konsernsamarbeid med Kattekleiv Barnehager AS i Notodden Kommune.
Belmar Barnehage AS har en felles administrasjonssamarbeid med Kattekleiv Barnehage as.


Dette administrative og pedagogiske samarbeidet består av daglig leder (barnehagens eier), styrer, samt en
virksomhetsleder/fagleder fra hvert hus.


Belmar Barnehage AS har valgte ansatt representanter i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) og samarbeidsutvalg
(SU).

§ 17 STYRINGSVERK

Belmar Barnehage AS har et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i den enkelte barnehage.
Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU).


Roller og oppgaver til foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) følger de til enhver tid gjeldende lov og forskrifter, jf.
§4 i barnehageloven. Lokal virksomhetsleder (eier) har møte-, tale- og forslagsrett og er sekretær for SU.


Barnehagens styre er overordnet SU. SU må rette seg etter de vedtak som til enhver tid blir gjort gjeldende.

Barnehageeier kan delta i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg og har møte- og uttalerett. SU fatter vedtak
om den lokale barnehageenhetens årsplan.

§ 18 INTERNKONTROLL – HMS

Hver barnehage har et internkontrollsystem som dokumenterer at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på de
områder internkontrollforskriftene er gjort gjeldende.
Barnehagen har et internkontrollsystem i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i skole og barnehage.

§ 19 TAUSHETSPLIK OG OPPLYSNINGSPLIKT

Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter reglene som gjelder i forvaltningsloven §13.


Personalet har opplysningsplikt til sosialetjenesten og barrnevernstjenesten etter barnehageloven §21 og §22
Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehage oppbevares i elektronisk arkiv og i henhold til arkivloven.


Når barnet slutter i barnehagen vil skriftlige opplysninger slettes året etter at barnet har startet på skolen..

§ 20 HELSEOPPLYSNINGER

Foreldrene er pliktig til snarest mulig å melde fra til barnehagen dersom barnet er syk. Barn som er for syke til å
ha nytte av oppholdet holdes hjemme.

 

§ 21 FASTSETTELSE/ENDRINGER AV VEDTEKTENE

Vedtektene fastsettes av barnehagens styre og kan endres av samme organ.